Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej! Przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu poinformowanie użytkowników naszej witryny internetowej o charakterze, zakresie i celu przetwarzania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach, gdy użytkownicy są podmiotami danych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych uwzględnia zmiany wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.

 

1. Administrator

Niniejsza witryna internetowa i oferowane w niej usługi są obsługiwane przez

London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park, Coventry
Londyn CV7 9RF
Wielka Brytania

 

Numer telefonu: +44 (0) 2476 572000

Adres e-mail: moc.cvel@noitpecer

Witryna internetowa: www.levc.com

 

Dyrektor zarządzający: Joerg Hofmann

(dalej „LEVC”).

 

2. Postanowienia ogólne

Zaprojektowaliśmy niniejszą witrynę internetową tak, aby zbierać od jej użytkowników jak najmniejszą ilość danych. Zasadniczo możliwe jest odwiedzenie naszej witryny internetowej bez podawania żadnych danych osobowych. Przetwarzanie danych jest konieczne wyłącznie wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z konkretnych usług (np. z naszego formularza kontaktowego online). Zawsze dbamy o to, aby przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie w oparciu o podstawę prawną lub udzieloną zgodę. Przestrzegamy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.

 

3. Definicja

Znaczenie terminów użytych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych jest zgodne z rozporządzeniem RODO.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy albo co najmniej jedną cechę szczególną określającą fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych względem danych osobowych lub zestawów danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie bądź niszczenie.

„Ograniczenie przetwarzania” to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie mogą one być przypisane do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym oraz organizacyjnym, gwarantującym, że dane osobowe nie mogą zostać przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, administrator oraz szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być wyszczególnione w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Za odbiorców nie są jednak uznawane organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przetwarzanie takich danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

„Zgoda” podmiotu danych oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli podmiotu danych, przez które podmiot ten, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

4. Zgoda

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe, na co potrzebujemy zgody użytkownika. Dzieje się tak, gdy użytkownik korzysta z naszego formularza online, aby nawiązać z nami kontakt.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Korzystając z naszego formularza online, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Zgodę tę użytkownik może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, przesyłając nam odpowiednie oświadczenie. Pragniemy jednak zaznaczyć, że jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, nie będzie mógł korzystać z naszych usług. W celu cofnięcia zgody należy przesłać wiadomość na adres e-mail moc.cvel@rpdg (w tym przypadku prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy).

 

5. Cel wykorzystania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które są niezbędne do tworzenia, wykonywania lub realizacji naszych ofert usługowych, są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) (b) rozporządzenia RODO. Przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do celów związanych z naszymi uzasadnionymi interesami, odbywa się zgodnie z art. 6 (1) (f) rozporządzenia RODO. Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w określonym celu za jego zgodą, odbywa się to na podstawie art. 6 (1) (a) rozporządzenia RODO. Jeśli w ramach zleconego przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 28 rozporządzenia RODO. Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać i wykorzystywać do celów wymienionych poniżej.

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Do kontaktowania się z podmiotem danych i przesyłania wszelkiej powiązanej korespondencji Na podstawie uzasadnionego interesu
W celu rozpatrzenia zapytania użytkownika oraz udzielenia dalszych porad zgodnie z życzeniem użytkownika, w zależności od przypadku Na podstawie zgody użytkownika
W celu zapewnienia, że nasza witryna internetowa jest prezentowana użytkownikowi w sposób skuteczny i przystępny (np. poprzez zanonimizowaną analizę) Na podstawie uzasadnionego interesu
W celu technicznej realizacji naszych ofert Na podstawie uzasadnionego interesu

 

6. Zbierane i przetwarzane dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy przekażą nam je dobrowolnie i świadomie, kontaktując się z nami za pomocą formularza online lub naszego adresu e-mail.

W przypadku dostępnego formularza online zbierane są następujące dane (jako pola obowiązkowe):

 • Imię
 • Nazwisko
 • Kod pocztowy
 • Lokalizacja
 • Adres e-mail
 • Pojazd będący obiektem zainteresowania
 • Wiadomość

Podane przez użytkownika dane osobowe i ich treść są przechowywane wyłącznie u nas i u naszych dostawców, tj. „Palmer Hargreaves” oraz „Mailjet”. Będziemy przechowywać i przetwarzać dane użytkowników wyłącznie w celach określonych w punkcie 5 powyżej. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów innych niż podane wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Dotyczy to również przekazywania i przesyłania danych użytkowników stronom trzecim.

 

7. Ogólne pliki dziennika

Serwer internetowy tymczasowo zapisuje w plikach dziennika dane dotyczące połączenia z komputerem użytkownika odwiedzającego (adres IP), informacje o stronach odwiedzanych w naszej witrynie internetowej, informacje o odwiedzinach i czasie ich trwania, dane identyfikacyjne typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz wcześniej odwiedzonych witryn, a także powiadomienia o udanym pobraniu. Funkcje do technicznej administracji witryny internetowej oraz anonimowe dane statystyczne ułatwiają ocenę dostępu do oferty LEVC oraz ocenę, której celem jest poprawa ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w ramach troski o optymalny poziom zabezpieczenia przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane z plików dziennika serwera będą przechowywane oddzielnie od dostarczonych nam danych osobowych. O ile prawo nie nakłada na nas obowiązku przechowywania danych, usuniemy lub zanonimizujemy adres IP użytkownika po 28 dniach od opuszczenia przez użytkownika naszej witryny internetowej.

 

8. Pliki cookie

Wykorzystanie plików cookie

Nasza witryna internetowa zbiera i przechowuje informacje za pomocą tzw. plików cookie przeglądarki.

Co to są pliki cookie?

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na nośniku danych użytkownika. Są w nich przechowywane specyficzne ustawienia i dane dotyczące przeglądarki użytkownika, które są wymieniane z naszym systemem. Zasadniczo plik cookie zawiera nazwę domeny, która wysłała dane cookie, jak również informacje o wieku pliku cookie oraz alfanumeryczny identyfikator.

Dlaczego używamy plików cookie?

Pliki cookie ułatwiają naszym systemom rozpoznanie urządzenia użytkownika i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych wstępnych ustawień. Gdy tylko użytkownik odwiedzi nasz system, plik cookie zostanie przesłany na dysk twardy jego komputera. Pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą witrynę internetową i oferować jeszcze lepsze i dostosowane do potrzeb użytkowników usługi. Umożliwiają nam rozpoznawanie komputera lub urządzenia (mobilnego) użytkownika, gdy wraca on do naszej witryny internetowej. Dzięki temu możemy

 • przechowywać informacje o preferowanych działaniach podejmowanych przez użytkownika w witrynie internetowej, dostosowywać witrynę do indywidualnych zainteresowań użytkownika oraz
 • przyspieszać obsługę zapytań ofertowych.

Współpracujemy z usługami stron trzecich, które wspierają nas w uatrakcyjnianiu oferty internetowej i witryny internetowej. Dlatego też pliki cookie tych firm partnerskich (zewnętrzni dostawcy) także są zapisywane na dysku twardym użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Te pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu.

Poniżej znajduje się lista wykorzystywanych przez nas plików cookie.

Czy mogę decydować, które pliki cookie są wykorzystywane?

Użytkownik może skonfigurować ustawienia plików cookie tutaj.

Zasadniczo, jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy korzystali z plików cookie, może tak skonfigurować przeglądarkę, aby nie akceptowała plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z naszej witryny internetowej może być ograniczone lub całkiem niemożliwe — zależnie od przypadku. Jeśli użytkownik chce akceptować wyłącznie nasze pliki cookie, ale nie pliki cookie naszych usługodawców i partnerów, może wybrać ustawienie „blokowanie plików cookie stron trzecich” w używanej przeglądarce.

 

9. Integracja usług i treści stron trzecich

W naszej witrynie internetowej można znaleźć treści i usługi zewnętrznych dostawców. Są to na przykład filmy udostępniane przez serwis YouTube. Aby te dane mogły zostać pobrane i wyświetlone w przeglądarce użytkownika, konieczne jest bezwzględnie przekazanie adresu IP. Dostawca (dalej „strona trzecia”) pozna zatem adres IP użytkownika.

Nawet jeśli staramy się korzystać wyłącznie z dostawców zewnętrznych, którzy wymagają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści, nie mamy wpływu na to, czy adres IP zostanie zapisany (a może się tak zdarzyć). W tym przypadku proces ten służy między innymi celom statystycznym. Gdy tylko dowiemy się, że adres IP jest przechowywany, stosownie o tym poinformujemy.

Korzystanie z Menedżera tagów Google

Nasza witryna korzysta z Menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami witryn internetowych za pomocą wygodnego interfejsu. Menedżer tagów Google odpowiada jedynie za implementację tagów. Co to oznacza? Nie są stosowane żadne pliki cookie oraz nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane — zależnie od sytuacji. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB

Korzystanie z serwisu YouTube

W celu integracji i prezentacji treści wideo nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez spółkę Google. Serwis wideo jest obsługiwany przez spółkę YouTube, LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

W momencie otwarcia strony obejmującej zintegrowaną wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwis YouTube dowiaduje się w ten sposób, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik ma konto w serwisie YouTube i jest zalogowany, YouTube może bezpośrednio przypisać do konta informacje o sposobie przeglądania stron przez użytkownika. Aby temu zapobiec, należy wcześniej wylogować się z konta YouTube. Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu zwiększenie atrakcyjności naszych treści i ofert online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) (f) rozporządzenia RODO. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych serwisu YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de

Korzystanie z usługi Google Analytics

W naszej witrynie internetowej korzystamy z funkcji usługi analityki sieciowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi analityki internetowej jest spółka Google Inc z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika i które ułatwiają analizę sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej generowane za pomocą plików cookie są przekazywane na serwery Google i tam zapisywane/przechowywane. Serwery te są zwykle zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.

Wykorzystywanie plików cookie przez usługę Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) rozporządzenia RODO. Jako właściciel tej witryny internetowej, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizowania naszej witryny internetowej, a także reklam — stosownie do przypadku.

Korzystamy z usługi Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji adresu IP. Funkcja ta sprawia, że usługa Google skraca adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim przekaże ten adres do Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem może być sytuacja, w której Google przesyła pełny adres IP na serwer w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam go skraca. Spółka Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez usługę Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi, którymi dysponuje spółka Google.

Użytkownik może uniemożliwić swojej przeglądarce internetowej korzystanie z plików cookie. Może to jednak ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji oferowanych w naszej witrynie internetowej. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych dotyczących sposobu korzystania z witryny, w tym adresu IP, a także ich dalsze przetwarzanie przez spółkę Google. Należy w tym celu pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google Analytics o ochronie danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji „Dane demograficzne i zainteresowania” w ramach usługi Google Analytics. Może ona być wykorzystywana do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników odwiedzających witrynę. Dane te zostały uzyskane z reklam Google bazujących na zainteresowaniach oraz z pochodzących od stron trzecich danych na temat użytkowników odwiedzających. Nie jest możliwe przypisanie danych do żadnej konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie. Można to zrobić za pomocą ustawień wyświetlania dostępnych na koncie Google lub poprzez ogólne zablokowanie gromadzenia danych przez usługę Google Analytics, zgodnie z opisem z punktu „Sprzeciw wobec gromadzeniu danych”.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Korzystanie z usług Google Ads i Śledzenie konwersji Google

Nasza witryna korzysta z usługi Google Ads. Dostawcą tej usługi jest spółka Google Inc, z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Ads to program reklamowy online. Podczas korzystania z programu reklamowego online używamy funkcji śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej na stronie przez spółkę Google następuje ustawienie pliku cookie odpowiadającego za śledzenie konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie usługi Google Ads tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Analizując plik cookie, spółka Google oraz My widzimy, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do naszej witryny. Wykorzystywanie „plików cookie konwersji” odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) rozporządzenia RODO. Jako właściciel witryny internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej witryny internetowej i naszych reklam.

Każdy klient usługi Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny internetowe klientów usługi Ads. Pliki cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów usługi Ads korzystających z funkcji śledzenia konwersji. Klienci usługi Ads są informowani o tym, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na strony zawierające tag śledzenia konwersji. Klienci usługi Ads nie otrzymują jednak żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może się temu sprzeciwić. W tym celu należy zdezaktywować plik cookie konwersji w ustawieniach używanej przeglądarki. Wtedy działania użytkownika nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Szczegóły dotyczące usług Google Ads i Konwersji śledzenia Google znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=pl

Użytkownik może kontrolować, ograniczać i zapobiegać ustawianiu plików cookie za pomocą aktualnej przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl. Dezaktywacja plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Korzystanie z funkcji LinkedIn Insight Tag

Funkcja LinkedIn Insight Tag spółki LinkedIn Corporation z siedzibą pod adresem Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone, będzie wykorzystywana do tworzenia grup docelowych, segmentacji grup odwiedzających naszą ofertę online, określania współczynników konwersji i ich późniejszej optymalizacji. Dzieje się tak w szczególności podczas interakcji z reklamami, które umieszczamy we współpracy z LinkedIn Corporation. W celu wyświetlania ukierunkowanych reklam poza naszą witryną LinkedIn Corporation dostarcza użytkownikom odwiedzającym witrynę retargeting.

LinkedIn Insight Tag gromadzi dane wizyty w naszej witrynie internetowej, w tym adres URL, odsyłający adres URL, adres IP, charakterystykę urządzenia i przeglądarki (agent użytkownika) oraz stempel czasowy. Dane te są wykorzystywane do przedstawiania anonimowych raportów dotyczących odbiorców witryny i wydajności reklam.

Przetwarzamy dane użytkowników za pomocą funkcji LinkedIn Insight Tag w celu optymalizacji naszej witryny internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, zgodnie z art. 6 (1) (a) rozporządzenia RODO.

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, gdyż jest on określany przez spółkę LinkedIn Corporation. Dalsze informacje dotyczące funkcji LinkedIn Insight Tag można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

10. Media społecznościowe

W naszej witrynie internetowej można znaleźć treści i usługi zewnętrznych dostawców. Aby te dane mogły zostać pobrane i wyświetlone w przeglądarce użytkownika, konieczne jest bezwzględnie przekazanie adresu IP. Dostawcy (dalej „strona trzecia”) poznają zatem adres IP użytkownika.

Nawet jeśli staramy się korzystać wyłącznie z dostawców, którzy wymagają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści, nie mamy wpływu na to, czy adres IP zostanie zapisany (a może się tak zdarzyć). W tym przypadku proces ten służy między innymi celom statystycznym. Gdy tylko dowiemy się, że adres IP jest przechowywany, stosownie o tym poinformujemy.

Można nas znaleźć na następujących platformach i portalach społecznościowych:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Twitter

Podczas korzystania z portali społecznościowych dane są przetwarzane poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W niektórych krajach spoza UE nie można zagwarantować poziomu ochrony danych równoważnego z unijnym. W związku z tym użytkownik może być narażony na przekazanie swoich danych do kraju trzeciego, w którym nie jest zapewniony wystarczający poziom ochrony danych. Utrudnia to egzekwowanie praw użytkowników. Ponadto może się zdarzyć, że dostawca w kraju trzecim będzie przetwarzać dane użytkownika, ale nie w jego interesie.

Cele przetwarzania danych przez portale społecznościowe zwykle różnią się od naszych. W związku z tym dane zapisane w portalach społecznościowych są w większości przypadków przetwarzane do celów badania rynku, celów reklamowych i tworzenia profilów użytkowników na potrzeby spersonalizowanej reklamy (np. Facebook, Google, Instagram itp.).

Do tego celu wykorzystywane są pliki cookie, które rejestrują zachowania użytkowników i umożliwiają ich profilowanie. Lista celów przetwarzania danych użytkowników znajduje się w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców. Użytkownik może ograniczyć profilowanie, przynajmniej w pewnym zakresie, poprzez zmodyfikowanie ustawień na swoim koncie użytkownika. Aby dowiedzieć się, co należy zrobić, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych odnośnych dostawców.

Zwykle dotyczy to następujących danych:

 • Dane rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail
 • Informacje o profilu, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie
 • Informacje z plików dziennika, takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, strony docelowe, strony odwiedzane
 • Identyfikator urządzenia
 • Metadane, takie jak hashtagi, geotagi, komentarze

Przetwarzanie danych osobowych w podanych celach bazuje na naszym uzasadnionym interesie w zakresie zarządzania i komunikacji, w celu zaoferowania kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 (1) (f) rozporządzenia RODO. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez dostawcę portalu społecznościowego, podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 (1) (a) i art. 7 rozporządzenia RODO.

Ponieważ faktyczne przetwarzanie danych jest realizowane przez dostawcę portalu społecznościowego, nasze możliwości dostępu do danych użytkownika są ograniczone. Pełny dostęp do danych użytkownika ma zapewniony wyłącznie dostawca portalu społecznościowego. Oznacza to, że wyłącznie dostawca może bezpośrednio podjąć i zastosować odpowiednie środki w celu wyegzekwowania praw użytkownika (wniosek o udzielenie informacji, wniosek o usunięcie, sprzeciw itp.). Najskuteczniejszym sposobem dochodzenia odpowiednich praw jest zatem dochodzenie ich bezpośrednio od właściwego dostawcy.

Ponadto, na mobilnych urządzeniach końcowych użytkownik może ograniczyć dostęp usług do danych kontaktowych i kalendarzowych, zdjęć, danych lokalizacji itp. poprzez odpowiednią modyfikację ustawień urządzenia. Sposób postępowania zależy jednak od używanego systemu operacyjnego.

My, tj. spółka LEVC, nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych związanych z korzystaniem przez użytkownika z usługi. Jeżeli jednak udostępniamy lub odpowiadamy na wpisy użytkownika lub sami tworzymy wpisy, które odnoszą się do profilu użytkownika, wówczas dane wprowadzone przez użytkownika w portalu społecznościowym, między innymi nazwa użytkownika i treści upublicznione na koncie użytkownika, będą przetwarzane w takim zakresie, w jakim zostaną zintegrowane z naszą ofertą i udostępnione publicznie naszym obserwującym.

Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Prawa podmiotów danych

Poniżej znajduje się bardziej szczegółowa lista odpowiednich procesów przetwarzania danych przez dostawców w postaci łączy do witryn internetowych dostawców:

Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Instagram:

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google — YouTube:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Twitter:

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://twitter.com/en/privacy

 

11. Bezpieczeństwo danych

Informacje przesyłane przez Internet niestety nigdy nie są w 100% bezpieczne, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych Internetem do naszej witryny internetowej.

Zabezpieczamy jednak naszą witrynę internetową w sposób umożliwiający ochronę danych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

W szczególności dane osobowe użytkowników są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Do tego celu wykorzystujemy system kodowania SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

12. Prawa podmiotów danych

Jeśli użytkownik jest podmiotem danych w rozumieniu art. 4 (1) rozporządzenia RODO, przysługują mu następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Prawo do potwierdzenia i dostępu

Zgodnie z postanowieniami art. 15 rozporządzenia RODO użytkownik ma prawo do potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz do uzyskania od administratora dostępu do przechowywanych danych osobowych na jego temat oraz do bezpłatnego uzyskania kopii tych danych.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z postanowieniami art. 16 rozporządzenia RODO użytkownika prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Zależnie od celu przetwarzania użytkownikowi przysługuje także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, między innymi poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z postanowieniami art. 17 rozporządzenia RODO użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem że ma zastosowanie jeden z powodów wymienionych w art. 17 rozporządzenia RODO, a przetwarzanie danych nie jest wymagane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z postanowieniami art. 18 rozporządzenia RODO użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli ma zastosowanie jeden z warunków określonych w art. 18 rozporządzenia RODO.

Prawo do przeniesienia danych

Zgodnie z postanowieniami art. 20 rozporządzenia RODO użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam wcześniej swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, o ile spełnione są pozostałe warunki art. 20 rozporządzenia RODO.

Prawo do wycofania każdej udzielonej zgody

Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy przesłać wycofanie zgody na adres e-mail: moc.cvel@RPDG

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z postanowieniami art. 21 rozporządzenia RODO użytkownik ma prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli warunki skutecznego sprzeciwu zostaną spełnione, wówczas nie będziemy mogli dłużej przetwarzać danych osobowych użytkownika.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od wszelkich innych administracyjnych i sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli tylko uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia rozporządzenia RODO.

 

13. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w następujący sposób:

Witryna internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę, którego siedziba znajduje się w Niemczech. Dbamy, aby dane były przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii. Jest to konieczne do prowadzenia witryny internetowej, jak również do tworzenia, wykonywania i realizacji istniejącej umowy licencyjnej, oraz jest możliwe nawet bez zgody użytkownika.

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane również wtedy, gdy mamy prawo lub jesteśmy zobowiązani do ich przekazania ze względu na przepisy prawa i/lub nakaz urzędowy bądź sądowy. W szczególności może to dotyczyć przekazywania informacji na potrzeby organów ścigania, zapobiegania zagrożeniom i dochodzenia praw własności intelektualnej.

Jeżeli dane użytkownika są przekazywane usługodawcom (jak wspomniano w punkcie 6) w wymaganym zakresie, usługodawcy ci będą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizowania celów. Usługodawcy ci są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, między innymi zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Poza opisanymi powyżej przypadkami, z reguły nie przekazujemy danych użytkownika stronom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika. W szczególności nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów z krajów trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

14. Okres przechowywania danych osobowych

Usuwamy dane osobowe, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już wymagane w ramach realizacji pierwotnego celu oraz gdy nie obowiązują żadne ustawowe okresy przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania zasadniczo stanowią kryterium ostatecznego terminu przechowywania danych osobowych. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Jeśli obowiązują okresy przechowywania, przetwarzanie danych zostanie ograniczone poprzez zablokowanie danych.

 

15. Odniesienia i łącza

Podczas odwiedzania witryn internetowych, do których prowadzą odnośniki z naszej witryny, użytkownik może zostać ponownie poproszony o podanie danych, takich jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, funkcje przeglądarki itp. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie reguluje kwestii przetwarzania, przekazywania ani obsługi danych osobowych przez osoby trzecie.

Zewnętrzni dostawcy usług mogą mieć wdrożone inne, własne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dlatego zalecamy, aby przed przekazaniem im danych osobowych zapoznać się ze sposobem, w jaki strony trzecie przetwarzają dane osobowe w swoich witrynach internetowych.

 

16. Zmiana oświadczenia o ochronie danych

Stale rozwijamy naszą witrynę internetową, aby oferować użytkownikom coraz lepsze usługi. Będziemy na bieżąco aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie danych i w razie potrzeby dokonywać w nim stosownych zmian.

W odpowiednim czasie poinformujemy oczywiście użytkowników o wszelkich zmianach w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Zrobimy to, wysyłając wiadomość na podany przez użytkownika adres e-mail. Jeśli będzie konieczne udzielenie przez użytkownika kolejnej zgody na przetwarzanie jego danych w sposób inny niż opisany powyżej, poprosimy użytkownika o taką zgodę przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian postanowień oświadczenia.

 

17. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Wyznaczyliśmy specjalistę ds. bezpieczeństwa informacji, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: moc.cvel@RPDG

Opublikowano: [miesiąc] 2021 r.